خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آب های سخت چه تاثیری بر سم پاشی دارند؟

  • ۳۵۷
آب های سخت چه تاثیری بر سم پاشی دارند؟

 آب های سخت: وجود املاح فلزاتی مانند کلسیم، منیزیم و سدیم باعث سختی آب می شوند. این ها به عنوانیون مثبت با یون های منفی ترکیب می شوند. 

پی اچ بـالا موجـب جـدا شـدن بیشـتر یـون هـای آفـتکش هـا می شوند و املاح سنگین با یون های جدا شده ترکیب می شوند و آنها را کم اثر یـا بـی اثـر مـی سـازند وگاهی موجب رسوب آنها می شوند.

ابزار وبمستر