• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آب های سخت چه تاثیری بر سم پاشی دارند؟

  • ۶۴
آب های سخت چه تاثیری بر سم پاشی دارند؟

 آب های سخت: وجود املاح فلزاتی مانند کلسیم، منیزیم و سدیم باعث سختی آب می شوند. این ها به عنوانیون مثبت با یون های منفی ترکیب می شوند. 

پی اچ بـالا موجـب جـدا شـدن بیشـتر یـون هـای آفـتکش هـا می شوند و املاح سنگین با یون های جدا شده ترکیب می شوند و آنها را کم اثر یـا بـی اثـر مـی سـازند وگاهی موجب رسوب آنها می شوند.