• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم سیستمیک

  • ۱۰۷
سموم سیستمیک

مهمترین ویژگی سموم سیستمیک این است که پس از پاشیده شدن روی سطح گیاه یا کاربرد در خاک و ازطریق ریشه، به سرعت به داخل بافت گیاه نفوذ کرده و در کلیه اندام های آن پخش می شوند و بدین طریق تمامی آفاتی را که از داخل و از خارج گیاه تغذیه می کنند، از بین می برند.

ترکیبات سیستمیک دارای چندین امتیاز هستند: 

1️⃣اثرات حشره کشی این ترکیبات در اثر شسته شدن از بین نمی رود. 

2️⃣تحرک این سموم در شیره گیاهی باعث می شود سطوحی از گیاه که در معرض سمپاشی قرار نگرفته اند نیزدارای ماده سمی مؤثر باشند. 

3️⃣پایداری این سموم در داخل بافت ها و مقاومت نسبی طولانی تر گیاه در برابر آفات و بیماری ها. 

✔️مثال : متاسیستوکس، کنفیدور.