• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه شیمیایی با شپشک ستاره ای

  • ۱۲۳
مبارزه شیمیایی با شپشک ستاره ای

✔️استفاده از روغن ولک – 2/5 درصد وسم دورسبان 1/5 در هزار یااستامی پراید 1/5 در هزار در آبان و اسفند ماه.

✔️عدم استفاده از سموم حشره کش و سموم دو منظوره مانند 

آبامکتین در فصل رشد جهت حمایت از دشمنان طبیعی

✔️رعایت تناوب در سمپاشی