• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

در مواقعی که باد می وزد سم پاشی کنیم یا نه؟

  • ۱۴۳
در مواقعی که باد می وزد سم پاشی کنیم یا نه؟

جریان باد می تواند موجب جابه جایی ذرات سم تا مسافتی بیش از 10 کیلومتر شود. خصوصا در سـم پاشی های هوایی موجب پخش غیر یکنواخت و بادبردگی سم می گردد. پس نباید در مواقع وزیدن باد، سم پاشی انجام شود.