• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سم اختصاصی کنه قرمز اروپایی

  • ۱۴۷
سم اختصاصی کنه قرمز اروپایی

کلوفنتزین: 

✔️این کنه کش از گروه تترازین ها بوده و اثر انتخابی روی تخم زمستانگذران کنه قرمـز اروپـایی دارد، ولی آسیبی به کنه های شکاری و مفید نمی رساند. 

✔️این سـم در 16 درجه سـ گـراد مـوثرتر از 22 درجـه سانتی گراد است. اثر تخم کشی آن از طریق جلوگیری از رشد جنینی تخم صورت می گیرد.