• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم تماسی چه سمومی هستند؟

  • ۱۶۳
سموم تماسی چه سمومی هستند؟

این سموم از طریق جلد و کوتیکول، وارد بدن حشره شده و هنگام عبور حشره از سطوح سمپاشی شده یا زمانی که مستقیماً روی حشره پاشیده می شود، مؤثر است. این سموم روی آفات دارای قطعات دهانی مکنـده بسیار مؤثرند. (مانند شته ها)