• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم تماسی چه سمومی هستند؟

  • ۱۱۴
سموم تماسی چه سمومی هستند؟

این سموم از طریق جلد و کوتیکول، وارد بدن حشره شده و هنگام عبور حشره از سطوح سمپاشی شده یا زمانی که مستقیماً روی حشره پاشیده می شود، مؤثر است. این سموم روی آفات دارای قطعات دهانی مکنـده بسیار مؤثرند. (مانند شته ها)