خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

سموم تماسی چه سمومی هستند؟

  • ۴۲۰
سموم تماسی چه سمومی هستند؟

این سموم از طریق جلد و کوتیکول، وارد بدن حشره شده و هنگام عبور حشره از سطوح سمپاشی شده یا زمانی که مستقیماً روی حشره پاشیده می شود، مؤثر است. این سموم روی آفات دارای قطعات دهانی مکنـده بسیار مؤثرند. (مانند شته ها)

ابزار وبمستر