• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مواد کمکی آفت کش

  • ۷۳
مواد کمکی آفت کش

کمکی ها یا مکمل ها، مواد شیمیایی بی اثری هستند که در فعالیت های آفت کش ها دخالتی ندارنـد و فقـط برای افزایش بهره وری و بهبود اصلاح اثر آفت کش اضافه می شوند.

کمکی ها یا در مرحله فرمولاسیون آفـت کـش یا با تانک اسپری در زمان استعمال اضافه می شوند تا اختلاط و نیز کاربرد آنها را آسان کرده و گـاهی میـزان مـاده موثر مصرفی را برای به دست آوردن یک کنترل مناسب کاهش دهد.