خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مدیریت آبیاری مگس های میوه

  • ۲۱۳
مدیریت آبیاری مگس های میوه

✅در باغات دیم خصوصا در تابستان آبیاری توصیه نمی شود و در صورت نیاز به آبیاری تکمیلی حداکثر یک تا دو نوبت در اسفند و فروردین انجام شود.

✅بالا بودن رطوبت در زمان رسیدن میوه موجب طغیان آفت خواهد شد.

ابزار وبمستر