• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پوسیدگی زغالی گردو

  • ۱۶۴
پوسیدگی زغالی گردو

یکی از بیماری های قارچی گردوست که در زمین های سنگلاخی و خشک که با کمبود خاک زراعی مواجه اند، اتفاق می افتد. مخصوصا زمانی که گردو در برابر تنش آبی قرار بگیرد، این بیماری بیشتر نمایان می شود. 

علائم این بیماری شبیه بیماری پوسیدگی فیتوفترایی است، با این تفاوت که پوسیدگی فیتوفترایی در مناطقی که رطوبت خاک بالاست و در خاک های رسی رخ می دهد.

✔️در زمین های شنزار و سنگلاخی که کمبود خاک زراعی دارند، بهتر است از کود دامی پوسیده، همرا با خاک زراعی در کاشت نهال استفاده نمود.

✔️همچنین آبیاری نهال ها باید به طور منظم در ماه هایی که گیاه با کمبود آب مواجه است، انجام شود.