• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم موثر در کنترل کرم خاردار و کرم قوزه پنبه

  • ۱۰۸
سموم موثر در کنترل کرم خاردار و کرم قوزه پنبه
✔️لاروین
✔️آبامکتین بنزوات
✔️مچ
✔️کنسالت
✔️پروکلیم فیت