• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

طریقه استفاده از طعمه مسموم در کنترل مگس سرکه

  • ۱۴۹
طریقه استفاده از طعمه مسموم در کنترل مگس سرکه

میتوان از ترکیب پروتئین هیدرولیزات (11 درصد) همراه با سم مالاتیون (2 در هزار) درون بطری پلاستیکی (بطری پت) که در ارتفاع مناسب (1تا 2 متری) در قسمت های بیرونی شاخساره درخت آویزان شده اند و یاتشتک های قرار داده شده در زیر سایه انداز درختان میزبان در ابتدای مشاهده آفت استفاده کرد.