• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

طریقه استفاده از طعمه مسموم در کنترل مگس سرکه

  • ۹۷
طریقه استفاده از طعمه مسموم در کنترل مگس سرکه

میتوان از ترکیب پروتئین هیدرولیزات (11 درصد) همراه با سم مالاتیون (2 در هزار) درون بطری پلاستیکی (بطری پت) که در ارتفاع مناسب (1تا 2 متری) در قسمت های بیرونی شاخساره درخت آویزان شده اند و یاتشتک های قرار داده شده در زیر سایه انداز درختان میزبان در ابتدای مشاهده آفت استفاده کرد.