• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه زراعی با شپشک ستاره ای انجیر

  • ۱۵۵
مبارزه زراعی با شپشک ستاره ای انجیر

✔️هرس زمستانه درختان برای ایجاد تهویه و نورگیری بیشتر

✔️هرش شاخه های شدیدا آلوده و سوزاندن آن ها

✔️رعایت بهداشت باغ و جمع آوری وحذف برگ ها و میوه های آلوده