خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پنبه

  • ۳۸۳
سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پنبه

سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پسته:


✅کنسالت 1 در هزار+ روغن ولک 3 در هزار

✅مچ 1/5 در هزار

✅لوفوکس 1/5 در هزار

ابزار وبمستر