• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پنبه

  • ۱۴۹
سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پنبه

سموم موثر در کنترل کرم چوبخوار پسته:


✅کنسالت 1 در هزار+ روغن ولک 3 در هزار

✅مچ 1/5 در هزار

✅لوفوکس 1/5 در هزار