• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنه کش پروپارژیت

  • ۱۳۵
کنه کش پروپارژیت

️کنه کش تماسی با اثر دراز مدت است که روی شکارگرها و پارازیتوئیدها تـاثیر سـوء چنـدانی ندارد و مصرف آن در مدیریت آفات توصیه می شود.

این کنه کش با اثر ضربه ای شدید، کنه های مقاوم به سموم فسفره راکنترل می کند.