• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان مناسب برداشت غوزه های پنبه

  • ۹۴
زمان مناسب برداشت غوزه های پنبه

برداشت معمولا زمانی شروع می شود که حداقل 50 درصد قوزه ها باز شده باشند. 

برداشت در صبح زود که شبنم صبحگاهی بر روی قوزه های باز شده وجود دارد، نبایستی صورت گیرد. چون رطوبت درونش باعث کدر شدن رنگ الیاف می شود.