• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان مناسب برداشت غوزه های پنبه

  • ۱۴۸
زمان مناسب برداشت غوزه های پنبه

برداشت معمولا زمانی شروع می شود که حداقل 50 درصد قوزه ها باز شده باشند. 

برداشت در صبح زود که شبنم صبحگاهی بر روی قوزه های باز شده وجود دارد، نبایستی صورت گیرد. چون رطوبت درونش باعث کدر شدن رنگ الیاف می شود.