خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

رسیدن غوزه پنبه چه مدت به طول می انجامد؟

  • ۴۷۶
رسیدن غوزه پنبه چه مدت به طول می انجامد؟

✅از زمان تشکیل غنچه تا گل دهی حدود 21 روز طول میکشد. مرحله گلدهی در پنبه خیلی مهم است، زیرا فقط گل های بارور شده، قوزه تولید میکنند.

✅باز شدن غوزهاز زمان گل دهی یا تشکیل گل تا رسیدن قوزه ها حدود 6 هفته به طول می انجامد. 

✅پس از 5 تا 7 روز گل های خشک شده میریزند و قوزه ها نمایان می شوند. رشد و نمو قوزه ها 3 مرحله دارد:

✔️مرحله بزرگ شدن که 4 هفته بعد از تلقیح گل است. 

✔️مرحله پر شدن یا لایه گذاری سلولزی که در طول 24 ساعت صورت گرفته.

✔️رسیدگی قوزه که در این مرحله قوزه ها به حداکثر وزن و اندازه خود رسیده و الیاف و پنبه دانه بالغ و رسیده شده اند. در این زمان خشک شدن دیواره کپسول قوزه سبب خشک شدن سلول های شکاف های مجاور آن ها شده و در اثر ترکیدن، غوزه ها باز می شوند.


ابزار وبمستر