• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم موثر در کنترل کرم خوشه خوار انگور

  • ۱۵۴

✔️دیازینون 1/5در هزار

✔️فوزالون 1/5 در هزار

✔️اتیون 1/5 در هزار

✔️اسپینوساد 0/25 در هزار

✔️لوفوکس 0/3 در هزار