• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم موثر در کنترل کرم خانواده آلو

  • ۱۳۳
سموم موثر در کنترل کرم خانواده آلو

✅مچ 1 در هزار

✅فوزالن 1/5 در هزار

✅آوانت 0/5 در هزار

✅بیسکایا 1/5 در هزار

✅استامی پراید 1/5 در هزار (نسل اول)