• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل کنه زگیلی برگ گردو

  • ۱۶۵
کنترل کنه زگیلی برگ گردو

✔️سم پاشی با کنه کش های بادوام، همزمان با تغییر رنگ برگ ها به رنگ قهوه ای که مصادف با اوایل تا اواسط آبان ماه است.

✔️کنترل جمعیت آغازگر در ابتدای سال، نقش مهمی در تداوم و شدت آلودگی های جدید داشته و در مناطقی که آلودگی شدید است، در ابتدای بهار و همزمان با آغاز بازشدن جوانه های برگی بهترین زمان مبارزه شیمیایی است.

✔️در صورت وجود برگ های آلوده در ابتدای فصل بهار، توصیه می گردد که با هرس برگ ها و یا شاخه های با آلودگی شدید و سپس نابودی آن ها، از خسارت آفت کاست.