خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

بنتازون

  • ۳۷۵
بنتازون

✔️علف کش سیستمیک با خاصیت تماسی و انتخـابی علیـه علـف هـای هـرز پهـن بـرگ و خـانواده اویار سلام در زراعت برنج، سویا، یونجه و شبدر.

ابزار وبمستر