• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بهترین زمان برداشت ذرت دانه ای

  • ۵۹
بهترین زمان برداشت ذرت دانه ای

🌱ظهور گل ماده (ابریشم دهی):

✔️تقریبا همزمان با گرده افشانی، ابریشم از انتهای بلال خارج شده و آماده دریافت دانه گرده میگردد.

🌱رسیدگی فیزیولوژیک:

✔️5 تا 6 هفته پس از ابریشم دهی، تجمع مواد پرورده ادامه دارد و حداکثر تا 9 هفته خاتمه می یابد و بلال وارد مرحله فیزیولوژیک میشود. در این 

مرحله رطوبت دانه حدود 30 درصد است.

✔️برای برداشت مطلوب ذرت دانه ای، رطوبت دانه باید حدود 10 درصد باشد. 

✅مناسب ترین زمان جهت برداشت ذرت سیلویی، قرار گرفتن لایه شیری در وسط دانه ها است.