خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

پیشگیری ازسرمازدگی قبل از شروع یخبندان

  • ۳۱۰
پیشگیری ازسرمازدگی قبل از شروع یخبندان

1️⃣انتخاب مکان مناسب: 

✔️از مهم ترین روش های مقابله با سرمازدگی انتخاب مکان مناسب کاشت گیاه می باشد. انتخاب مکان مناسب به عواملی مانند شکل زمین، شیب، بافت خاک، جهت باد و … بستگی دارد. خطر یخبندان در دامنه های جنوبی کمتر از دامنه های شمالی می باشد.

2️⃣خاک مناسب: 

✔️هر چه عمق خاک بیشتر باشد توانایی جذب گرمای بیشتری را دارد. همچنین خاک های تیره رنگ، قدرت بیشتری در جذب اشعه های خورشید دارند و نسبت به خاک های روشن دیر تر سرد می شوند.

3️⃣انتخاب ارقام مناسب:

✔️استفاده از ارقامی که در مرحله گلدهی تحمل بیشتری نسبت به سرما دارند یک اقدام بسیار مهم می باشد. همچنین برخی ارقام دیرتر به گل می روند و سرمای بهاره را پشت سر می گذارند.

4️⃣انتخاب پایه مناسب: 

✔️پیوند زدن بر روی پایه های مقاوم به سرما می تواند بسیار مفید باشد.

5️⃣کوددهی: 

✔️استفاده از کود ازته در مناطق سردسیر در پاییز توصیه نمی شود. از طرف دیگر مصرف کود پتاسه و کودهای حیوانی باعث ایجاد گرما و کاهش خطر سرمازدگی می شوند.

6️⃣باد شکن: 

✔️احداث بادشکن و موانع فیزکی مانند دیوار از ورود هوای سرد به باغ جلوگیری می کند.

7️⃣هرس به موقع: 

✔️هرس زود هنگام در مناطق سردسیر و قبل از شروع سرما آسیب فراوانی به درخت می رساند. در این مواقعبایستی هرس را به اواخر اسفند و پس از رفع خطر سرمازدگی به تعویق انداخت.


ابزار وبمستر