• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

موثرترین سم در کنترل سپردار زیتون

  • ۷۱
موثرترین سم در کنترل سپردار زیتون

سموم موثر در کنترل سپردار زیتون:

✔️12 لیتر روغن ولک + 1200 سی سی سم دورسیان در 400 لیتر آب