• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر آبیاری سطحی بر سرما

  • ۱۵۱
تاثیر آبیاری سطحی بر سرما

✔️غرقاب نمودن از روش های قدیمی مقابل با سرمازدگی باغات می باشد. 

✔️آب آبیاری درجه حرارت بالاتری از باغ دارد و بدین صورت از کاهش درجه حرارت سطح زمین جلوگیری می کند.

✔️با یخ بستن سطح آب، از بیرون رفت گرمای زمین جلوگیری می شود.