• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

رابطه نوع خاک و آفات چوبخوار

  • ۱۶۶
رابطه نوع خاک و آفات چوبخوار

✔️باغ هایی که در خاک های نامتعادل، سبک و عاری از موادغذایی و یا با پی اچ قلیایی بالا احداث شده اند، بیشترین آلودگی را خواهند داشت. 

✔️اگر چه بعضی از درختان ظاهری سالم و شاداب دارند ولی کمبودهایی را داشته که حشرات چوبخوار قادرند حتی از فواصل دور آن ها را تشخیص داده و به ضعف آنها پی ببرند، بنابراین تقویت چنین درختانی، طبق توصیه کارشناسان آب و خاک منطقه، با کودهای آلی و شیمیایی ضروری می باشد.