خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

عوامل موثر در میزان خسارت سرما

  • ۳۳۵

خسارت سرما در جوانه های برگ و گل، به طول شاخه ها و موقعیت جوانه ها روی شاخه بستگی دارد. 

❄️میزان صدمه حاصل از یخ زدگی بین اندام های مختلف درخت از جمله ریشه، تنه، شاخه و جوانه متفاوت است. 

همچنـین، عوامـل دیگری شدت صدمه سرمازدگی را تحت تأثیر قرار می دهند:

✔️از مهمتـرین آن هامیتوان به کمبود یا زیادی عناصر غذایی،

✔️️️بیماری ها و آفات، 

✔️️تراکم محصول سال قبل،

✔️آبیاری، 

✔️قدرت درخت، 

✔️نوع هـرس، 

✔️دمای محـیط قبل از شروع فصل سرما جهت ذخیره کربوهیدرات ها، 

✔️تغییـرات کوتـاه مدت درجه حرارت و موقعی از فصل که یخبندان رخ میدهد، اشاره کرد.

ابزار وبمستر