• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پایه های مقاوم مرکبات به سرما

  • ۷۹
پایه های مقاوم مرکبات به سرما

 مناطقی که یخبندان شدید است، از پایه های مقاوم‌ مانند نارنج سه برگ استفاده می شود.

لازم به ذکر است که پایه های مقاوم به سرما، محدودیت هایی از قبیل حساسیت به اسیدیته خاک وجود دارد که استفاده از میان پایه راه حل مناسبی است‌.