خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

پایه های مقاوم مرکبات به سرما

  • ۳۱۶
پایه های مقاوم مرکبات به سرما

 مناطقی که یخبندان شدید است، از پایه های مقاوم‌ مانند نارنج سه برگ استفاده می شود.

لازم به ذکر است که پایه های مقاوم به سرما، محدودیت هایی از قبیل حساسیت به اسیدیته خاک وجود دارد که استفاده از میان پایه راه حل مناسبی است‌.

ابزار وبمستر