• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شپشک سپردار توت

  • ۸۱
شپشک سپردار توت

این شپشک به ساقه ها و شاخه های درختان میزبان (توت و زیتون)، حمله کرده و به هیچ عنوان روی برگ ها دیده نخواهند شد.
درختان آلوده ‌پس از مدتی به تدریج‌‌ ضعیف شده و خشک می شوند.
✔️این حشره در استان هایی نظیر گیلان، در سال سه نسل دارد و بیشترین خسارت این آفت در این استان است.