• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ازت را به چه روشی به صیفی جات بدهیم؟

  • ۹۴
ازت را به چه روشی به صیفی جات بدهیم؟

✅با مصرف ازت به صورت آبیاری قطره ای، نسبت به روش رایج کوددهی، جذب ازت و کارایی مصرف آن در سیب زمینی، افزایش می یابد.
✅در‌گیاهانی مانند ذرت، خیار و آفتابگردان نیز، کارایی مصرف کود و عملکرد، در روش کودآبیاری نسبت به روش پاششی، بیشتر است.