• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عصاره جلبک‌ دارویی حاوی چه عناصری است؟

  • ۹۲
عصاره جلبک‌ دارویی حاوی چه عناصری است؟

ایـن محصول نوعـی زیسـت محـرک طبیعی است که غنـی از :
✔️محرک های رشـد طبیعی (سیتوکنین، جیبرلین و اکسین)،
✔️عناصـر پرمصـرف و کـم مصـرف،
✔️مانیتـول، انـواع ویتامیـن هـا و اسـید آمینـه هـای ضـروری کـه بـه رشـد کمی و کیفـی گیاهـان، کمـک مـی کنـد.
✅وجـود ترکیبات زیست فعـال موجـود در ایـن محصـول، بـه افزایـش عمـر انبـارداری میـوه هـا کمـک مـی کنـد.
✅ایـن محصـول تنظیـم کننده بسیار موثر رشد می باشد که سرعت فتوسنتز و فعالیت های متابولیک گیاه است و موجب کاهش اثرات اسـترس های محیطی نظیر شـوری و خشـکی و گرما ، سرما و نیز اسـترس های حاصل از فعالیت های زراعی نظیر سم پاشی و هرس می گردد.
✅اسـتفاده از این محصول به همراه سـایر کودها و مواد ضروری، موجب افزایـش راندمـان سـایر کودهـا و افزایـش عملکـرد محصول، می گردد.
✅ایـن محصـول بـرای تمـام گیاهـان باغـی و زراعـی توصیـه مـی شـود.