• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود فسفر بالا (10_50_10)

  • ۱۵۰
کود فسفر بالا (10_50_10)


✅این محصول محتوی عناصر پرمصرف نیتروژن فسفر و پتاسیم می باشد، که غلظت فسفر در آن بیشتر است. انحلال پذیری آن بالا بوده و به راحتی در سیستم آبیاری استفاده می شود.
✅کاربرد این کود در خاک هایی که کمبود فسفر در آنها وجود دارد توصیه شده و در نتیجه فسفر مورد نیاز برای توسعه ریشه و افزایش محصول را تامین می کند.
✅بهترین زمان برای کاربرد این کود، در اول فصل در رشد رویشی، قبل از گلدهی و زمان تشکیل میوه می باشد.
✔️فسفر برای افزایش پایداری و استحکام نشا و افزایش طول ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مقدار کافی کود فسفر برای تولید دانه در مراحل اولیه رشد بیش از مراحل بعدی مورد نیاز است.