• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل سرمای بهاره

  • ۷۹
کنترل سرمای بهاره

✅برای کنترل سرمای بهاره، میتوان از دود استفاده کرد.
دود سفید، مانند ابر عمل میکند و انرژی تشعشع یافته از زمین را که در طول شب، پخش شده، به زمین بر می گرداند‌.