• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تعویض گلدان کاکتوس

  • ۷۱
تعویض گلدان کاکتوس

🌱با سنگ هایی تمیز قسمت پایینی گلدان را بپوشانید و مقداری زغال فعال شده در این قسمت بریزید.

✔️دو قسمت ماسه و یک قسمت خاک و مقداری پرلایت را باهم ترکیب و گلدان را پر کنید.
🌱در مخلوط نباید هیچ گونه کلوخی وجود داشته باشد. سپس کاکتوس ها را در خاک بکارید.
🪴بر روی خاک گلدان برای نگهداری رطوبت مقداری سنگ و خزه را قرار دهید.