• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

گیاه برگ‌ بیدی بنفش

  • ۱۹۹
گیاه برگ‌ بیدی بنفش

گیاه خود را در محیطی قرار دهید که نور به آن برسد. گیاه قلب ارغوان، توانایی رشد در محیط های کم نور را نیز دارد، اما برگ های آن به جای بنفش کم کم سبز می شوند و اجازه دهید که نور به این گیاه برسد، اما در بهترین حالت آن را در معرض نور جانبی قرار دهید تا باعث پلاسیده شدن آن نشوید.

در فصل زمستان نیز میزان آب دادن را کاهش دهید که بیش از حد آب دادن باعث پوسیده شدن ساقه می شود که نشان دهنده پوسیدگی ریشه است.
کوددهی: در فصل بهار و تابستان ماهی یک بار به گیاه قلب ارغوان کود دهید و سعی کنید که کود محلول در آب بگیرید.