• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه برگ‌ بیدی بنفش

  • ۹۹
گیاه برگ‌ بیدی بنفش

گیاه خود را در محیطی قرار دهید که نور به آن برسد. گیاه قلب ارغوان، توانایی رشد در محیط های کم نور را نیز دارد، اما برگ های آن به جای بنفش کم کم سبز می شوند و اجازه دهید که نور به این گیاه برسد، اما در بهترین حالت آن را در معرض نور جانبی قرار دهید تا باعث پلاسیده شدن آن نشوید.

در فصل زمستان نیز میزان آب دادن را کاهش دهید که بیش از حد آب دادن باعث پوسیده شدن ساقه می شود که نشان دهنده پوسیدگی ریشه است.
کوددهی: در فصل بهار و تابستان ماهی یک بار به گیاه قلب ارغوان کود دهید و سعی کنید که کود محلول در آب بگیرید.