• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

عوامل موثر در کیفیت سیب زمینی (پس از برداشت)

  • ۸۹
عوامل موثر در کیفیت سیب زمینی (پس از برداشت)

1️⃣عملیات بارگیری و تخلیه (مخصوصا ارتفاع پرتاب به داخل ظروف)
2️⃣چگونگی حمل غده ها
3️⃣طول دوره ی انبارداری
4️⃣مراحل جمع آوری و درجه بندی
5️⃣دمای انبار
6️⃣ضدعفونی محیط انبار
7️⃣رطوبت مناسب انبار