• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اثرات بیشبود آهن در سوخت و ساز گیاهان

  • ۱۱۳
اثرات بیشبود آهن در سوخت و ساز گیاهان

✔️آهن یکی از عناصر ضروری اما کم مصرف در اکثر گیاهان می باشد.‌ با این وجود، افزایش مقدار این عنصر می تواند به ایجاد اکسیژن فعال و در نتیجه استرس اکسیداتیو منجر شود.
❌استرس آهن، خود به عواملی نظیر مکانیسم های متابولیسم، جذب آهن، غلظت بالای هیدروکربنات در خاک، و برهمکنش باسابر عناصر مربوط می شود.
✔️مطالعات انجام شده بر روی ریحان، از خانواده لامیاسه، نشان داده است که افزایش غلظت آهن در محیط، سبب کاهش زیست توده (ماده خشک گیاه) و همچنین کاهش کل محتوای اسانس دراین گیاه گردید. با این وجود هنوز اطلاعات اندکی در رابطه با نقش آهن درتولید
متابولیت های ثانویه نظیر اسانس، فلاونوئید و غیره وجود دارد.