خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

زنجره انبه

  • ۲۲۷
زنجره انبه

حساس ترین مرحله زندگی انبه در مقابل این حشره، مرحله گلدهی است.
حشرات زمستان گذران، همزمان با ظهور گل آذین انبه، شروع به تغذیه، جفت گیری و تخم گذاری می کنند.
شروع تخم گذاری در میناب، دهه آخر دی ماه و در منطقه سیاهو، دهه سوم بهمن ماه گزارش شده است. تخم گذاری به صورت دستجات 2 تا 5 تایی، درون جوانه های گل و انشعابات گل آذین انجام‌ می شود.
پوره ها و حشرات کامل، با تغذیه از شیره برگ و گل آذین، به درختان انبه، خسارت می زنند. بیشترین خسارت از طریق پوره ها، به گل آذین مربوط می شود.
تغذیه پوره از شیره گل آذین، همراه با ترشح عسلک از گل آذین و رشد قارچ های فوماژین و در نتیجه سیاه شدن، ریزش گل و عدم تشکیل میوه هاست.
اوج ظهور حشرات کامل، دهه اول فروردین تا اواخر اردیبهشت می باشد. حشرات کامل نسل جدید، با تغذیه از برگ های جوان،  و بدون زاد و ولد تا شروع مجدد گلدهی، به زندگی خود ادامه می دهند.


ابزار وبمستر