• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

خاک مناسب درختان سیب

  • ۸۱
خاک مناسب درختان سیب

طول عمر اقتصادی درختان سیب، حداکثر حدود 100 و به طور متوسط حدود 50 سال است.
سن باروری در ارقام مختلف متفاوت است و به طور طبیعی از 4 تا 15 سال تغییر می
کند. از یک هکتار باغ سیب معمولی می توان تا  50 تن محصول برداشت کرد.
درخت سیب می تواند در هر خاکی که حاصلخیز و دارای دست کم 1 تا 2 متر ژرفا باشد، رشد کند ولی خاک هایی که دارای مواد آلی کافی باشند، برای آن مناسب ترند.
✅ازیاد درخت سیب به روش پیوند انجام می گیرد. مهمترین ارقام بومی سیب ایران عبارتند از :
✔️گلاب مشهد، گلاب شمیران، گلاب اصفهان و لبنانی زرد و لبنانی قرمز