• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر گرما بر ثمردهی بوته کلزا

  • ۸

کلزا،‌ یکی از مهمترین دانه های روغنی در سراسر جهان می باشد.

کلزا در مراحل پایانی رشد، یعنی مراحل گلدهی، تشکیل خورجین و پر شدن دانه،  حساسیت زیادی به تنش خشکی و گرما دارد.

❌این گونه تنش ها، باعث افت شدید عملکرد میگردد. در بسیاری از مناطق کشت کلزا در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه که مصادف با مراحل تشکیل خورجین‌ و پر شدن دانه است، درجه حرارت سریعاً افزایش می یابد و باعـث خسارت‌ گرمـازدگی و تـنش خشکی می گردد.

❌همچنین در برخی مناطق وزش بادهای گرم، باعث بـادزدگی نیز می گردد. از طرفی، در این زمان به علت محدود بودن منابع آبی و اختصاص آب به زراعت های بهاره و تابستانه معمولاً زراعت کلزا با کمبود آب و تنش خشکی مصادف می شود.