• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نقش هیومیک اسید در بهبود رشد گیاه

  • ۹۷
نقش هیومیک اسید در بهبود رشد گیاه

از تاثیرات مثبت هیومیک اسید می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1_ افزایش میزان گلدهی 

2_ بهبود رشد و کاهش کشیدگی گیاه هنگام شروع گلدهی 

3_ افزایش سطح شاخ و برگ و کیفیت گیاه و محصول 

4_ ایجاد گره های محکم که منجر به ایجاد گلهای بزرگتر می‌شود

5_ تأمین مواد معدنی بطور مستقیم به بافت گیاه از طریق محلولپاشی

6_ افزایش ضخامت ساقه برای جذب مواد مغذی بزرگتر