خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

با شرایط کم آبی اینطوری کشت و کار کن!

  • ۳۷۵
با شرایط کم آبی اینطوری کشت و کار کن!

کشت دیم اشاره به آن مناطقی از کشاورزی دارد که متوسط نیاز آبی گیاهان زراعی از طریق باران تامین شود، بطوری که پتانسیل عملکرد گیاهان زراعی تا کمتر از 40 درصد پتانسیل کامل آنها در شرایط عدم کمبود آب محدود گردد.

بر این اساس، 25 درصد تولید غلات در دنیا در شرایط دیم صورت می گیرد. برخی روش ها به افزایش عرضه آب به گیاه زراعی از طریق بهبود بازده ذخیره آب در دوره های آیش، کاهش روان آب در طول رشد گیاه زراعی، یا افزایش حجم گسترش ریشه جهت آب بیشتر کمک می کنند.

به هر حال اغلب تولید محصول در این مناطق در واقع به علت تراکم نامطلوب بوته ها، حاصلخیزی پائین خاک، حمله بیماری های گیاهی، زمان کاشت نامناسب، آب ماندگی و رقابت علف های هرز و غیره محدود می شود . با این وجود، کمبود آب مهمترین محدود کننده تولید در شرایط دیم است. 

ابزار وبمستر