خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

گیاهان روغنی مقاوم به خشکی

  • ۱۸۷
گیاهان روغنی مقاوم به خشکی

✔️گلرنگ

✔️دان سیاه


گیاهانی با قدرت سازگاری بالا، نیاز اقلیمی کم و مقاوم به شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی و شوری هستند.

ابزار وبمستر