• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

راهکارهای افزایش گندم دیم

  • ۵۰
راهکارهای افزایش گندم دیم
✔️استفاده از ارقام پرمحصول و مقاوم
✔️بهبود مدیریت افات و بیماری ها
✔️استفاده بهینه از منابع آب و خاک
✔️بالا بردن مواد آلی خاک