• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مزایای کشت سویا و یونجه برای زمین زراعی

  • ۲۵
مزایای کشت سویا و یونجه برای زمین زراعی

✅علاوه‌ بر گندم، سویا و یونجه نیز، به عنوان دو‌گونه ی زراعی استراتژیک در ایران مطرح هستند که سازگاری خوبی با آب و‌‌ هوای کشورمان دارند.
 ✅سویا، گیاه ذخیره کننده ازت، با سیستم ریشه ای قوی معرفی میشود که در تناوب زراعی به خصوص با غلات، نقش مهمی ایفا میکند.
✅مزایای کشت سویا در تناوب زراعی را افزایش محصول می دانند.
✔️دلیل این افزایش را اصلاح خاک، عمق زیاد ریشه ی این گیاه و ذخیره ازت از طریق ریشه های این گیاه و غنی شدن ازت خاک میدانند. 
✅یونجه نیز ضمن تثبیت ازت هوا و برآورده کردن نیاز خود، مقادیر قابل توجهی نیز در اختیار گیاهان بعد از خود قرار می دهد.