• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اقدامات پس از برداشت مرکبات

  • ۱۴۷
اقدامات پس از برداشت مرکبات

با توجه به اینکه برداشت مرکبات در مناطق شمال و جنوب کشور، از اواخر تیر ماه آغاز شده و تا اواخر آذر ماه ادامه دارد، باغداران بایستی اقدامات مربوط به رسیدگی باغ را تا قبل از شروع رشد مجدد مرکبات انجام دهند.

عدم انجام یا تاخیر در اجرای عملیات پس از برداشت، خسارت زیادی را به باغ وارد خواهد کرد.مهم ترین اقدامات پس از برداشت مرکبات به شرح زیر است :

1_ انجام هرس به منظور حذف شاخه‌های آلوده به بیماری و آفت زده جهت جلوگیری از گسترش بیماری و افزایش توان درخت

2_ آبیاری مناسب، جوانه گل و فعالیت درخت در دوره ی رشد مجدد را افزایش خواهد داد. 

3_ رعایت بهداشت باغ منجر به کاهش جمعیت آفات و جمع آوری بقایای اضافی می شود که در کاهش خسارت بسیار حائز اهمیت است. 

4_ تغذیه و کوددهی اصولی که یکی از مهم‌ترین آنها کوددهی فروست است که باید طبق زمان بندی مناسب و با توجه به دوره ی خواب درختان انجام گیرد.