• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نکاتی در کشت پیاز خوراکی

  • ۳۸
نکاتی در کشت پیاز خوراکی

در رابطه با وضعیت پیاز در یک الگوی تناوبی، بهتر است پیاز با دو گروه از گیاهان زراعی کاشته شود:
✔️اول گیاهان بقولات همچون نخود، یونجه، عدس و... به دلیل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن 
✔️دوم گیاهان موسوم به گیاهان قطع کننده همچون سیب زمینی، چغندر قند و کلزا، که حتی حضور یک یا دو ساله آنان پس از یک دوره طولانی کاشت پیاز، اثرات مفید زیادی از خود نشان خواهد داد. 
✅این گیاهان اگر چه بقایای گیاهی زیادی به خاک اضافه نمی کنند، اما به خاطر ریشه های عمیق، تلفات عناصر غذایی را از خاک کاهش داده و همچنین شیوع برخی بیماری های شایع در کشت مداوم پیاز همچون، زنگ پیاز، سفیدک داخلی پیاز و پوسیدگی
فوزاریومی ریشه و طبق پیاز را کاهش خواهند داد.