• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

معرفی آفات مهم هویج

  • ۵۷
معرفی آفات مهم هویج

مگس هویج  Psila rosae

سفیدک پودری  Carrot Powdery mildew

لکه سیاه آلترناریایی  Carrot black rot 

سرخرطومی هویج  Listronotus oregonensis

پوسیدگی پیتیومی  Carrot cavity spot

لکه برگی سرکوسپورایی Cercospora leaf blight