خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

با آفات مهم هویج بیشتر آشنا شو!

  • ۲۴۳
با آفات مهم هویج بیشتر آشنا شو!

مگس ریشه ی هویج  Psila rosae 

سفیدک پودری  Carrot Powdery mildew

لکه سیاه آلترناریایی  Carrot black rot 

سرخرطومی هویج  Listronotus oregonensis

پوسیدگی پیتیومی  Carrot cavity spot

لکه برگی سرکوسپورایی Cercospora leaf blight

ابزار وبمستر