• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نماتد مرکبات

  • ۴۶
نماتد مرکبات

نماتد مرکبات، ازجمله نماتدهای مهم است که به طور وسیعی در باغ های مرکبات دنیا گسترش داشته و باعث زوال تدریجی درختان و تقلیل محصول می شود.
طبق بررسی های انجام شده، هشتاد گونه و رقم مرکبات، به این نماتد حساس هستند. هم چنین کاهش عملکرد محصول توسط نماتد مرکبات، بسته به میزان آلودگی، بین 10 تا 30 درصد است. 
میزبانان نماتد مرکبات شامل: مرکبات، انگور، زیتون، خرمندی(خرمالو) و پونسیروس است. بررسی های انجام شده در شهرستان جهرم، بیانگر گسترش وسیع این نماتد در باغات مرکبات بوده و تمامی باغات نمونه برداری شده و حدود 85% درختان مورد بررسی، آلوده به نماتد مرکبات بوده اند.
این نماتد از انگل های خاکزی است و بنابراین، کنترل شیمیایی آن بسیار مشکل است. علی رغم آن که یکی از روش های کنترل آن، ضدعفونی خاک قبل از کاشت مرکبات است، ولی توصیه شده است که در خاک های آلوده به این نماتد، پایه های مقاومی مثل نارنج سه برگ،  کشت شود.