• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سرشاخه خوار هلو

  • ۳۵
سرشاخه خوار هلو

یکی از آفات مهم درختان هسته دار در جهان و ایران است. برای اولین بار خسارت این شب پره را در منطقه کرج از روی درختان هلو، بادام، قیسی، زالزالک، ازگیل، آلو، سیب، خرمالو و زردآلو گزارش کرده اند.
خسارت آن در باغ های زردآلو نسبت به دیگر میزبان های بیان شده، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
لاروهای سن یک این آفت، وارد سرشاخه، جوانه و میوه شده و در اثر تغذیه، منجر به خشکی سرشاخه و پوسیدگی و ریزش میوه می شوند.
زمستان گذرانی به صورت لارو، داخل محفظه های لاروی در انتهای جوانه های خسارت دیده است.